Archiwum kategorii: Prace mgr

prace z rachunkowości

Zasoby niematerialne i prawne

z pracy mgr

Ostatnim spotykanym w przedsiębiorstwie zasobem są zasoby niematerialne i prawne, które zaliczane są do majątku trwałego. W ustawie o rachunkowości, wartości niematerialne i prawne określa się jako nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności, dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.[1] W szczególności odnosi się to do: autorskich praw majątkowych, licencji, koncesji; praw do wynalazków, firmy (rozumianej jako znaku towarowego), patentów oraz know-how. W ustawie wymienia się jeszcze nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych praco rozwojowych. Powyższe elementy zostały przedstawione na rysunku 3.

Rys. 3. Elementy wartości niematerialnych i prawnych

Źródło: Przedsiębiorstwo. Zasady działania, funkcjonowanie, rozwój. Red. Janusz Żurek. Gdańsk 2007, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s 84

Wartości niematerialne i prawne są nieodzownym elementem każdego przedsiębiorstwa i inwestowanie w nie powinno być jednym z jego podstawowych celów. Mają one szczególną rolę w ogólnym wzroście wartości przedsiębiorstwa, stanowią bowiem, z punktu widzenia oceny rynkowej, o sukcesie lub niepowodzeniu przedsiębiorstwa w przyszłości oraz świadczą o jego nowoczesności i kształtują pozycję konkurencyjną na rynku.

Coraz większa liczba przedsiębiorstw staje się świadoma znaczenia, jakie mają wartości niematerialne i prawne w odnoszeniu sukcesu. W szczególności prawa majątkowe, reputacja przedsiębiorstwa, dobra marka czy wiedza pracowników są niezwykle istotne i mają kluczowe znaczenie w realizacji podstawowego celu przedsiębiorstwa, tj. do zwiększania swojej wartości.


[1] Przedsiębiorstwo. Zasady działania, funkcjonowanie, rozwój. Red. J. Żurek. Gdańsk, 2007. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN: 978-83-7531-04-05, s 83.

Uzyskanie monetarnej konwergencji

Postanowienia Traktatu z Maastrich odnoszą się w ramach kryteriów konwergencji tylko do długoterminowych stóp procentowych, jako wskaźnika oczekiwań inflacyjnych. Nie ma natomiast zapisów odnoszących się do krótkoterminowych stóp procentowych niezwykle ważnych dla gospodarki.

Przystąpienie do unii walutowej powinno odbyć się po uprzednim stopniowym zbliżeniu się krótkoterminowych stóp procentowych w Polsce do poziomu stóp procentowych państw ze strefy euro. Radykalna obniżka tychże stóp mogłaby bowiem spowodować znaczą ekspansję kredytową zagrażającą stabilności poziomu cen oraz na skutek wzrostu zadłużenia podniesieniem tzw. ryzyka kraju co w konsekwencji zaowocowałoby wzrostem długoterminowej stopy procentowej. Poza wstąpieniem zagrożenia w stosunku do wypełnienia kryteriów konwergencji taki rozwój sytuacji odbiłby się zapewne w dłuższym okresie na wzroście gospodarczym[1].

Tab. 8 Wielkość podstawowych stóp procentowych NBP i EBC w grudniu 2005 r.

\ rodzaj st. % bank centralny \ referencyjna lombardowa depozytowa
NBP 4,50 6,00 3,00
EBC 2,25 3,25 1,25

Źródło: Portal internetowy Narodowego Banku Polskiego: nbp.pl i Polski portal finansowy: bankier.pl

Zarysowany wyżej scenariusz jest o tyle prawdopodobny, iż przeciętne zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce jest o wiele niższe niż w krajach rozwiniętych. Polska rodzina spłaca średnio 3 tysiące złotych pożyczek rocznie, gdy w tym samym czasie rodzina brytyjska musi udźwignąć ciężar 37 tysięcy złotych spłaty swojego zadłużenia[2]. W takiej sytuacji można oczekiwać, że wraz ze zbliżaniem się poziomu zamożności do krajów zachodnich oraz rozwojem rynku finansowego będzie rosło także zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce.

W tych warunkach polityka pieniężna musi być prowadzona niezwykle ostrożnie, aby dążenie do osiągnięcia jednego celu nie oddalało perspektywy osiągnięcia innego. Bezpieczne obniżenie krótkoterminowych stóp procentowych może następować wraz z umacnianiem się niskich oczekiwań inflacyjnych. Polityka pieniężna może wtedy poprzez niewielkie, rzędu 0,25 punktu procentowego, ale wielokrotne obniżanie stóp procentowych banku centralnego doprowadzić do zbliżenia się polskich stóp procentowych do poziomu ze strefy euro. Taki scenariusz zdał egzamin w przypadku Hiszpanii i Portugalii, gdzie udało się osiągnąć obniżenie stopy procentowej przy stabilnym poziomie cen i braku zaburzeń na rynku walutowym[3].


[1]     C. Wójcik, dz. cyt., s. B5.

[2]     D. Stasik, Wąż uciekł z kieszeni [w:] „Newsweek Polska” nr 10/2006 z dn. 12.03.2006, s. 38.

[3]     J. Karnowski, Droga do…, dz. cyt., s. B4.

Wydatki na reklamę

Ogólnie wymienione wyżej wydatki związane z reklamą przy okazji wydatków na reprezentację nie stanowią szczegółowej informacji na ten temat. W tym celu należy odwołać się do szczegółowych przepisów ustaw określających wydatki na reklamę.

W związku ze sformułowaniem przepisów art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki na reklamę należy podzielić na dwie kategorie:

 • wydatki na reklamę publiczną – nielimitowane ilościowo przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu,
 • wydatki na reklamę niepubliczną – limitowane ilościowo do 0,25% (łącznie z wydatkami na reprezentację) przychodów podmiotów.

W celu dokładnego określenia charakteru wydatków na reklamę konieczne jest scharakteryzowanie poszczególnych pojęć z nią związanych, które zostaną przedstawione w kolejnych podpunktach tego rozdziału.

Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Zgodnie z przepisem art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przepisem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są wszystkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem niektórych kosztów wymienionych w innych przepisach tych ustaw.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych występuje definicja kosztów uzyskania przychodów. Gdy fiskus nie uznaje poszczególnych wydatków za te koszty, często dochodzi do sporów miedzy podatnikiem a urzędem skarbowym.

U osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem niektórych kosztów wymienionych w ustawie.[1]

W przypadku osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wydaje się, że definicja jest jasna i prosta, a jej stosowanie automatyczne. Po dokonaniu zakupu powinniśmy sprawdzić, czy mieści się on w katalogu wyjątków wymienionych w ustawie a następnie zaksięgować, uznając go za koszt uzyskania przychodów (lub zaliczając go do innej grupy wydatków). Niestety takie postępowanie nie zawsze gwarantuje sukces w sporze z Urzędem Skarbowym.
Szczególną uwagę powinno zwrócić się na zapis „poniesione w celu osiągnięcia przychodów”. Najczęściej, w trakcie postępowania kontrolnego związanego z ustaleniem prawidłowości naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych, kontrolerzy koncentrują się na ustaleniu związku poniesionych wydatków z osiąganym przez kontrolowany podmiot przychodami.

Aby dany wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów, musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów i nie może być wymieniony w ustawowym katalogu wydatków nie uznawanych za koszt uzyskania przychodu.

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Od tej generalnej zasady ustawa przewiduje kilka wyjątków. Dotyczą one pojęcia przychodów z następujących źródeł przychodów:

 • z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • z nieruchomości udostępnionych bezpłatnie do używania innym osobom,
 • z kapitałów pieniężnych,
 • z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy.[2]

W interpretacji wyżej wymienionych przepisów określających wymogi zakwalifikowania danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów w literaturze i orzecznictwie dominuje podejście celowościowe, które jest wyrazem koncepcji upatrującej związek kosztu z przychodem jako działania zmierzającego do uzyskania przychodu, bez względu na jego faktyczne wystąpienie. Oznacza to, że wydatki w celu zakwalifikowania ich do kosztów uzyskania przychodu należy oceniać pod katem ich celowości, a nie niezbędności i rezultatu, jakie przyniosły w postaci konkretnego przychodu.

Na przykład, ponieważ pomiędzy powstaniem lub zwiększeniem uzyskiwanego przez agentów lub doradców ubezpieczeniowych, pracujących w ramach własnej działalności gospodarczej, przychodu a poniesieniem wydatków na zakup stroju służbowego (butów, koszuli, garnituru itp.) trudno dopatrzyć się takiego związku, brak jest podstawy do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej przez nich działalności. Wydatki te mają charakter wydatków typowo osobistych, a zatem nie można uznać ich za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu powołanego art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Urzędnikom będącym autorami interpretacji przepisów na temat kosztów trudno się czasem dopatrzyć związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą. Nie zawsze jednak urzędnik nie ma racji. Bardzo często podatnicy błędnie kwalifikują swoje wydatki i nieprawidłowo zaliczają je do kosztów uzyskania przychodów.
Dotyczy to w szczególności wydatków związanych z używaniem samochodu, remontem i modernizacją środków trwałych, kosztami zakupu komputerów i innych przedmiotów, które powinny zostać zaliczone do środków trwałych.

Często niestety zdarza się księgowanie w koszty przedsiębiorstwa wydatków ponoszonych na cele osobiste. Nie do obrony jest również zakup wyposażenia księgowanego w koszty firmy, a używanego, bez wyraźnego uzasadnienia, poza jej siedzibą.

Przy podejmowaniu decyzji, co zaksięgować w koszt, a czego nie, należy kierować się przede wszystkim przepisami ustawy, potem zdrowym rozsądkiem. Zawsze należy pilnować, aby wydatek był udokumentowany odpowiednią fakturą lub rachunkiem i pamiętać o powtarzanej w orzecznictwie tezie, iż jednym z warunków zaliczenia przez podatnika wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest to, czy wydatki takie zostały przez podatnika udokumentowane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych.[3]

Ponieważ podstawowym źródłem przychodów przedsiębiorcy jest działalność gospodarcza, przyjmuje się, że jej prowadzenie jest działaniem w celu osiągnięcia przychodu, co implikuje, że wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z taką działalnością trzeba zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodów.

Należy przyjąć, że co do zasady koszty poniesione przez podatnika na reprezentację i reklamę wpływają na jego bieżące i ewentualnie przyszłe dochody. Trudno więc odmówić im celowości, w związku z czym powinny być one co do zasady zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów na podstawie przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oczywiście z uwzględnieniem limitu w razie wydatków na reklamę niepubliczną.

Kosztami uzyskania przychodów będą, więc koszty: wytworzenia materiałów reklamowych we własnym zakresie; materiałów zakupionych i przekazanych na potrzeby reklamy; pracy własnej podatnika oraz jego pracowników; zakupionych usług reklamowych. Przy czym, jeżeli podatnik sam wytworzył towary lub próbki, które w ramach reklamy przekazuje innym podmiotom, kosztem uzyskania przychodów będą jedynie te wydatki, jakie poniósł na wytworzenie lub zakup tych towarów czy próbek, jeżeli nie zostały one wcześniej uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów.[4]

W razie ponoszenia przez podatnika wielu różnych wydatków składających się na realizację jakiegoś jednego przedsięwzięcia związanego z działaniami reklamowymi za koszt uzyskania przychodów należy uznać wszystkie działania związane z tym przedsięwzięciem.

W orzecznictwie NSA podkreśla się jednak, że w wypadku wydatków poniesionych przez podatnika na reprezentację czy reklamę musi on nie tylko wykazać samo ich poniesienie, ale także celowość i racjonalność tych wydatków; „Wydatki związane z organizacją wycieczki dla kontrahentów firmy czy koszty związane z przyjmowaniem przedstawicieli kontrahentów, spotkań z nimi, zapewnieniem im noclegów i poczęstunków, czy wreszcie wręczenie w ramach reklamy firmy różnych przedmiotów (upominków) stanowią koszty uzyskania przychodu, ale podatnik wykazać musi nie tylko fakt ich poniesienia, przedstawiając faktury i rachunki, ale także celowość i racjonalność tych wydatków”.[5]

W wyroku z 25 kwietnia 2001 r. NSA natomiast stwierdził: „Nie każdy zakup upominków dla kontrahentów, choćby dla nich atrakcyjnych, podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jako koszty reprezentacji i reklamy, nawet w ramach ustawowego limitu 0,25% przychodu. Takie upominki muszą służyć kształtowaniu wizerunku firmy oraz wiedzy o jej działaniach i produktach, zachęcając do ich nabycia”.

Podnosi się ponadto, że nie stanowią kosztu uzyskania przychodu wydatki na zakup pojedynczych egzemplarzy stanowiących środki trwałe lub przedmioty wyposażenia. Przedmioty takie, jak stwierdził NSA w wyroku z 23 lutego 1995 r.[6], nie należą do rzeczy, które są rozdawane w ramach reklamy podmiotu gospodarczego. Ich rozdawnictwo jest, bowiem typową darowizną. W rezultacie koszty takiego rozdawnictwa nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów, ale powinny być pokryte z zysku uzyskanego w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

[1] Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 23 ust. 1.

[2] Ustawa z dnia 26 lipca 1992 r., p. cyt., art. 10 ust. 1 pkt 8.

[3] Ustawa z dnia 26 lipca 1992 r., p. cyt., art. 22 i 23.

[4] Pismo Ministerstwa Finansów z 28 listopada 1995 r., nr PO 4/AK-722-916/95.

[5] Wyrok NSA z 21 stycznia 2000 r., sygn. I SA/Gd 1963/97, LEX nr 40383 z uzasadnieniem.

[6] Wyrok NSA z 23 lutego 1995 r., sygn. I SA/Sz 7/95.

 

Bilans – aktywa

tym razem podrozdział pracy licencjackiej

Bilans jest podstawowym sprawozdaniem finansowym jednostek gospodarczych. Dostarcza on informacji o sytuacji majątkowej i finansowej firmy. Sporządza się go na podstawie zweryfikowanych danych wynikających z ewidencji się księgowej. Ujmuje się w nim pozycje aktywów i pasywów w wysokości ich stanów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego i bieżącego roku obrotowego. Kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości powstałe w wyniku przyszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych, w rachunkowości określa się mianem aktywów. Inna będzie struktura aktywów w przedsiębiorstwie handlowym, inna w przemysłowym, a jeszcze inna w jednostce budżetowej. Środki te występują w różnej postaci. Biorąc pod uwagę określone kryteria klasyfikacyjne, można je ujmować w jednorodne grupy. Najczęściej stosowanym kryterium klasyfikacji majątki jest podział z punktu widzenia sposobu jego przekształcania z jednego rodzaju w drugi, czyli według wzrastającej płynności, a więc możliwości jego spieniężenia[1].

W ramach aktywów jednostek gospodarczych wyodrębnia się (zob. tab. nr 2)[2]:

 • Aktywa trwałe;
 • Aktywa obrotowe.

Tab. nr 2. Aktywa jednostek gospodarczych

Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych

Wartość firmy

Inne wartości niematerialne i prawne

Zaliczka na wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe

Środki trwałe w budowie

Zaliczka na środki trwałe w budowie

Należności długoterminowe  
Inwestycje długoterminowe Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe Zapasy Materiały

Półprodukty i produkcja w toku

Produkty gotowe

Towary

Zaliczki na dostawy

Należności krótkoterminowe Należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłat:

–          do 12 miesięcy,

–          powyżej 12 miesięcy

Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń

Inne należności

Należności dochodzone droga sądową

Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe:

–          udziały lub akcje,

–          inne papiery wartościowe,

–          udzielone pożyczki,

–          inne krótkoterminowe aktywa finansowe,

–          środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  

Źródło: opracowanie własne

Wartości niematerialne i prawne to te elementy własności, których wartość nie istnieje lub nie jest reprezentowana przez rzeczy, które dadzą się dotknąć, zmierzyć, zważyć przy użyciu jednostek pomiaru typowych dla rzeczy o właściwościach fizycznych[3]. Wartości niematerialne i prawne są zaliczane do aktywów trwałych, które stanowią zasoby majątkowe jednostki posiadające wiarygodna wartość, powstałe w wyniku przyszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych[4]. Wartości niematerialne i prawne to aktywa trwałe nabyte przez jednostkę, będące prawami majątkowymi nadającymi się do gospodarczego wykorzystania, a w szczególności prawa autorskie, prawa pokrewne, prawo do projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych, licencji know-how oraz programy komputerowe.

Rzeczowy majątek trwały regulowany jest przez MSR 16 i do rzeczowych składników majątku trwałego zalicza się aktywa rzeczowe które[5]:

 • utrzymuje w celu wykorzystania w procesie produkcji dóbr, przy dostawach towarów lub świadczeniu usług, w celu oddania do używania innym podmiotom na podstawie umowy najmu lub w celach administracyjnych oraz
 • z oczekiwaniami będą wykorzystywane dłużej niż jeden rok.

Finansowy majątek trwały obejmuje równowartość tej części aktywów trwałych jednostki gospodarczej, która jest bezpośrednio zaangażowana w działalności innych jednostek i przynosi jej określone korzyści[6]. Należą do niego najczęściej akcje, obligacje, udziały w innych podmiotach gospodarczych, udzielone długoterminowe pożyczki, długoterminowe papiery wartościowe itp. Charakterystyczną cechą tej grupy aktywów jest podstawowa cecha majątku trwałego, a mianowicie inwestycja o charakterze długoterminowym.

Aktywa obrotowe obrotowy obejmuje te aktywa, które charakteryzuje krótki okres użytkowania – nie dłuższy niż jeden rok. Oznacza to, że podlegają one stałemu procesowi i zużywania się i związane są z cyklem produkcyjnym jednostki[7].

Aktywa obrotowe charakteryzują się dużą płynnością tzn. szybkością zmiany na pieniądze. Związane jest to ze tzw. „ruchem okrężnym”. Jeśli aktywa obrotowe krążą szybciej, a cykle obrotowe powtarzają się często, jednostka gospodarcza otrzymuje nowe środku pieniężne, które umożliwiają jego dalszy rozwój. O płynności aktywów decyduje w dużym stopniu ich struktura, czyli procentowy udział poszczególnych grup aktywów obrotowych w całości przyjętej za 100%[8].

[1] Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem; praca pod red. Walczak M.; Wyd. PWE; Warszawa 2002r.; s.80

[2] Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem; op. cit.; s.80

[3] Kamel-Sowińska A.; Wartość firmy; Wyd. PWE; Warszawa 2006r.; s. 16

[4] Wieczorek I.; Wycena wartości niematerialnych i prawnych; Przegląd Podatkowy nr 4/2004r.

[5] Martyniuk T.; Rzeczowy majątek trwały – wycena i ewidencja; Wyd. ODDK; Gdańsk 2008r.; s. 7

[6] Gmutrasiewicz M.; Karmańska A.; Olchowicz J.; Rachunkowość finansowa; Wyd. DiFiN; Warszawa 1966r; s. 55

[7] Kuczyńska-Cesarz A.; Rachunkowość; Wyd. Difin; Warszawa 2001r.; str.103-104

[8] Zysnowska A.; Rachunkowość finansowa od podstaw; Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.; Gdańsk 2002r. s.32

Obliczenie dochodu za rok podatkowy – podrozdział pracy mgr

Dochód w roku 2016 wyniósł 54 374,00 zł i jest on niższy o 9 126,00 zł od roku 2007. Na dochód ten ma wpływ całoroczny przychód zapisany w kolumnie 9, który następnie zostaje pomniejszony o koszty uzyskania przychodów oraz o różnicę spisu z natury. Firma X na dzień 31.12.2016 sporządziła spis z natury co stanowi przeniesienie wartości spisu na początek roku 2006 w kwocie 8 750,00 zł. Wartość ta uległa zmniejszeniu na koniec roku o około 10 % od wartości początkowej. Kwota kosztów zakupu materiałów, kosztów ubocznych oraz pozostałych wydatków łącznie wyniosła 315 651,00 zł. Po wyliczeniu przychodu, kosztów oraz spisu z natury możemy ustalić faktyczny dochód firmy tak jak przedstawia to tabela nr 8.

Tabela nr 9  Obliczenie dochodu za rok 2017.

1 Przychód (kolumna 9) 392 375,00
2 Wysokość kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym:
a wartość spisu z natury na początek roku podatkowego 7 846,00
b plus wydatki na zakup towarów handlowych i materiałów (kolumna 10) 120 720,00
c plus wydatki na koszty uboczne zakupu (kolumna 11) 1 627,00
 

 

d minus wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego 9 531,00
e plus kwota pozostałych wydatków (kolumna 14) 210 461,00
f minus wartość wynagrodzeń w naturze ujętych w innych kolumnach księgi 0,00
Razem koszty uzyskania przychodu 331 123,00
3 Ustalenie dochodu osiągniętego w roku podatkowym:
a przychód (pkt 1) 392 375,00
b minus koszty uzyskania przychodów (pkt 2) 331 123,00
Dochód (a-b) 61 252,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych pozyskanych z firmy X

Firma X w roku 2017 uzyskała przychód większy o 21 446,00 zł w stosunku do roku 2016.  Poniesione koszty z tytułu zakupu towarów i materiałów łącznie osiągnęły kwotę 120 720,00 zł, kwota ta zostaje powiększona o kwotę 212 088,00 zł tj. suma kosztów ubocznych i pozostałych wydatków. Spis z natury na dzień 01.01.2017 wynosi 7 846,00 zł natomiast na koniec roku 2017 wzrasta o 1 685,00 zł. Po wyliczeniu przychodu, kosztów oraz spisu z natury firma osiągnęła dochód w wysokości 61 252,00 zł.

Zakładowy plan kont

Elementami polityki rachunkowości w są zakładowy plan kont oraz wykaz ksiąg rachunkowych.

Podstawę do opracowania zakładowego planu kont stanowią plany kont przedstawione w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

Przy ustalaniu zakładowego planu kont należy przestrzegać kilka zasad które, a mianowicie[1]:

 •  podane w planach kont konta traktuje się jako standardową liczbę kont, którą można ograniczyć jedynie do kont służących do księgowania operacji gospodarczych, które nie występują w jednostce albo uzupełnić o konta zgodne co do treści ekonomicznej z odpowiednimi kontami planu kont,
 •  podstawą prowadzenia rachunkowości może być plan kont, uzupełniony co najmniej o wykaz kont ksiąg pomocniczych, które mają być prowadzone do poszczególnych kont syntetycznych,
 •  ZPK powinien zapewniać możliwość sporządzenia sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach.

Plan kont powinien uwzględniać zasady określone w przepisach rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad i standardach międzynarodowych.

Zakładowy plan kont musi zawierać wykaz kont analitycznych, które należy prowadzić do poszczególnych kont syntetycznych, oraz ustalenia wybranych przez kierownika jednostki zasad spośród podanych do wyboru w ustawie o rachunkowości.

Przy opisie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych wymagany jest wykaz ksiąg rachunkowych (zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe w przypadku prowadzenia ich za pomocą komputera), który obejmuje:

 • dziennik,
 • księgę główną,
 • księgi pomocnicze,
 • zestawienie obrotów i sald księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych,
 • wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

[1]Kołodziej B.; Zakładowy plan kont; Gazeta Prawna nr 138/2008 z dnia 18 lipca 2007r.

Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej

Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są obowiązani zawiadomić w terminie siedmiu dni urząd skarbowy o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego, które powodują utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej. Podatnicy są wówczas obowiązani poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić tak jak w przypadku zrzeczenia się opodatkowania w formie karty podatkowej:

– ewidencję i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia ustawowe warunki, albo

– właściwe księgi chyba, że jest zwolniony od tego obowiązku i płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach.[1]

U podatników podlegających za część roku opodatkowaniu na ogólnych zasadach, za podstawę do ustalenia podatku dochodowego za ten okres przyjmuje się dochód osiągnięty od dnia utraty warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej.[2]

Urząd skarbowy stwierdza wygaśnięcie decyzji ustalającej stawkę podatku w przypadku, gdy podatnik:

– poda we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej dane niezgodne ze stanem faktycznym, powodujące nieuzasadnione zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, bądź ustalenie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej w kwocie niższej od należnej, lub

– prowadzi nierzetelnie ewidencję zatrudnienia bądź, mimo obowiązku, nie prowadzi tej ewidencji, a stwierdzony stan zatrudnienia jest wyższy od zgłoszonego urzędowi skarbowemu, lub

– nie zawiadomi urzędu skarbowego w terminie o zmianach powodujących utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej albo mających wpływ na podwyższenie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej, bądź w zawiadomieniu poda dane w tym zakresie niezgodne ze stanem faktycznym, lub

– w rachunku lub fakturze stwierdzających sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi poda dane istotnie niezgodne ze stanem faktycznym.[3]

W takim przypadku podatnicy są obowiązani płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach za cały rok podatkowy.

Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są obowiązani zawiadomić urząd skarbowy o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego, które mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Utrata warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej może nastąpić między innymi w wyniku:

– zmiany zakresu wykonywanej działalność poza zakresem zamieszczonym w załączniku nr 4 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,

– przekroczenia stanu zatrudnienia określonego w przepisach o karcie podatkowej,

– podjęcia przez małżonka działalności w tym samym zakresie jak podatnik korzystający z karty podatkowej,

– zatrudnienia osób na umowę zlecenia lub umowę o dzieło jak też korzystania z usług innych zakładów i przedsiębiorstw, z wyjątkiem usług specjalistycznych,

– nie zawiadomienia w terminie urzędu skarbowego o zmianach, które mają wpływ na podwyższenie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej bądź podadzą w zawiadomieniu dane niezgodne ze stanem faktycznym.[4]

Podatnik, który zawiadomi w formie pisemnej urząd skarbowy o utracie warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej, jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić:

– ewidencję i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia ustawowe warunki, albo

– właściwe księgi chyba, że jest zwolniony od tego obowiązku i płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach.[5]

W stosunku do podatników podlegających za część roku opodatkowaniu na ogólnych zasadach, za podstawę do ustalenia podatku dochodowego za ten okres przyjmuje się dochód osiągnięty od dnia utraty warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej.

Księgi rachunkowe zwane także handlowymi, to w myśl wyżej wspomnianej ustawy dziennik oraz zbiór utrwalonych na papierze zapisów dokonanych na kontach prowadzonych w postaci ksiąg, rejestrów lub luźnych kart albo przenoszonych z komputerowych nośników danych, uzgodnione za pomocą zestawienia obrotów i sald lub tylko sald i uzupełnione o wykaz składników aktywów i pasywów.

Jednostki prowadzące księgi rachunkowe obowiązane są do stosowania zasad rachunkowości w sposób prawidłowy, zapewniając rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności jednostki.
Rachunkowość obejmuje:

 • opis przyjętych zasad rachunkowości,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą,
 • poddanie badaniu i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.[6]

Jeżeli firma przyjmuje zasady musi je stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych na kontach, wyceny aktywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych, pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych.

Wykazane w bilansie zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości w bilansie otwarcia następnego roku obrotowego. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjmuje się, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w niezmniejszonym istotnie zakresie, chyba, że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym.

W księgach rachunkowych i wyniku finansowym jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

[1]              P.M. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000, s. 429

[2]              A. Komar, Systemy podatkowe podmiotów gospodarczych, Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2005, s. 85

[3]              L. Szyszko, J. Szczepański, Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 117

[4]              D. Krzemińska, Finanse przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000, s. 209

[5]              G. Szczodrowski, Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2007, s. 43

[6]              Tamże, s. 44

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma ewidencji operacji

Podczas powstawania nowej firmy, jak również w toku jej działalności ważnym elementem jej funkcjonowania jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Celem pracy jest omówienie istotnej problematyki, jaką jest decyzja związana z wyborem odpowiedniej formy opodatkowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Wielu przyszłych przedsiębiorców stoi przed trudnym wyborem jakim jest zdecydowanie się na formę opodatkowania, która będzie najkorzystniejsza dla danej działalności gospodarczej. Jak ważną rolę odgrywają podatki w życiu ludzi najlepiej ujął Benjamin Franklin, którego sławne powiedzenie brzmiało „w życiu pewne są tylko śmierć i podatki”.

Właściciel małego przedsiębiorstwa przed rozpoczęciem działalności zobowiązany jest do wyboru formy opodatkowania.

Problematyka wyboru jednej z form opodatkowania opiera się na oszczędności podatkowej oraz uciążliwości prowadzenia ewidencji. Przy wyborze sposobu opodatkowania w przypadku firm działających na niewielką skalę należy uwzględnić rodzaj oraz formę organizacyjno prawną prowadzonej działalności gospodarczej. Aby podatnik mógł dokonać efektywnego wyboru właściwej formy opodatkowania konieczna jest znajomość zasad, a także wad i zalet, każdej z form w celu dokonania wyboru najbardziej korzystnej dla niego.

Przed dokonaniem wyboru formy opodatkowania przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę fakt, że każda forma wymaga spełnienia określonych wymogów przewidzianych w aktach prawnych, warunków umożliwiających jej stosowanie, a co za tym idzie każda nakłada na podatnika określony sposób dokumentacji  i ewidencji zaszłości podatkowych. Ponadto każda niesie za sobą różne kwoty obciążeń podatkiem dochodowym.

W pracy zostaną przedstawione poszczególne formy opodatkowania stosowane przez firmy o niewielkich rozmiarach. Zakres pracy obejmować będzie podatkową księgę przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany oraz kartę podatkową.

Praca ta ma na celu przybliżyć istniejące możliwości wyboru formy opodatkowania.

Najwięcej miejsca zostanie poświęcone zasadom ogólnym, czyli podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Aby przybliżyć obraz jej stosowania oparto się na przykładzie firmy X.

Praca będzie składać się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich przedstawiać będzie pojęcie, klasyfikację oraz specyfikę działalności przedsiębiorstw sektora małych i średnich przedsiębiorstw.  Rozdział ten dotyczyć ma istoty podatku, jego cech, elementów, konstrukcji oraz klasyfikacji. W rozdziale tym zostaną omówione również zasady podatkowe. Scharakteryzowane zostaną poszczególne formy opodatkowania, jakie mogą wybrać przedsiębiorstwa, a także ich wady i zalety, dzięki czemu łatwiej można podjąć decyzję o wyborze. Rozdział ten przedstawia kryteria jakie przedsiębiorcy powinni brać pod uwagę wybierając formę opodatkowania.

Tematem drugiego rozdziału będzie omówienie stosowanych form rozliczeń z budżetem z tytułu dochodów. Dział ten jest jednocześnie wprowadzeniem do czwartego działu, gdzie zostanie omówiona podatkowa księga przychodów i rozchodów na przykładzie firmy X. Rozdział trzeci pracy poświęcony zostanie na ogólną charakterystykę działalności oraz struktury organizacyjnej firmy X.

Do napisania pracy w części teoretycznej, czyli w dwóch początkowych rozdziałach posłużono się analizą literatury z zakresu przedsiębiorczości a także podatków oraz form opodatkowania przedsiębiorstw, natomiast rozdział trzeci i czwarty powstanie dzięki dokumentacji udostępnionej przez przedsiębiorstwo, a także dzięki wywiadom przeprowadzonym z właścicielami oraz pracownikami przedsiębiorstwa produkcyjnego X.

Mając na uwadze prawo do ochrony danych osobowych swoich klientów zastosowano zmianę nazwy firmy. Także wszelkiego rodzaju dane liczbowe dotyczące współpracy z tymi klientami zostaną zmienione, ale w proporcjach umożliwiających skonfrontowanie ich z ustawowymi wytycznymi. Wielu podatnikom obowiązujące przepisy podatkowe sprawiają wiele trudności, dlatego zamiarem pracy jest wyjaśnienie jak największej liczby wątpliwości dotyczących stosowanych form rozliczeń.