Archiwum kategorii: Inne prace

Istota rachunkowości

Na wynik działalności jednostki gospodarczej oddziaływuje szereg czynników zależnych i niezależnych od danej jednostki, odzwierciedlanych przez poniesione koszty i zrealizowane przychody ze sprzedaży oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi podstawowymi dla funkcjonowania jednostki kategoriami ekonomicznymi. Dlatego podlegają one wieloaspektowej ewidencji, kontroli i ocenie, tak, aby zarządzający daną jednostką w imieniu ich właścicieli, a także sami właściciele mogli być informowani na bieżąco o poziomie kosztów i przychodów, operatywnie zarządzać i trafnie oceniać przyszłość ekonomiczną jednostki.

Jednostka gospodarcza każdego typu realizując działalność gospodarczą wchodzi w umowne związki z kontrahentami, z którymi zawiera transakcje kupna-sprzedaży. W wyniku tych transakcji powstają rozrachunki w postaci należności i zobowiązań, które powinny być regulowane terminowo dla zachowania wiarygodności jednostki gospodarczej. Dlatego każda jednostka gospodarcza musi posiadać szczegółowe informacje o wysokości i terminach rozliczeń, a także na bieżąco śledzić czy jest wypłacalna.

Korzyści osiągane z działalności gospodarczej przypadają przede wszystkim jej właścicielom, jednakże w pierwszej kolejności część zysku ustawowo należy przekazać do budżetu. Skarb Państwa chce być informowany, czy jego udział w zysku jest ustalany rzetelnie. Oceny tej na podstawie ksiąg rachunkowych dokonują urzędnicy skarbowi.

Źródłem większości tych informacji ekonomicznych jest rachunkowość, bowiem celem jej prowadzenia jest dostarczanie bieżących informacji dla potrzeb zarządzania, a także ustalanie i informowanie o wyniku działalności i stanie majątkowym i finansowym jednostki gospodarczej na koniec każdego okresu sprawozdawczego, ewentualnie na każdy inny ważny moment np. zmiany prawnej, bądź likwidacji jednostki.

Dlatego RACHUNKOWOŚĆ trzeba zdefiniować jako system informacyjny danej jednostki gospodarczej. Dokonuje ona bowiem identyfikacji, pomiaru, zbierania i przetwarzania danych, analizy i oceny zjawisk i procesów gospodarczych oraz przekazuje informacje finansowe różnym użytkownikom.

Innymi słowy rachunkowość stanowi oparty na dokumentach, zamknięty i bilansujący się system ewidencji gospodarczej. Ujmuje ona w sposób systematyczny i ciągły, przebieg oraz skutki procesów gospodarczych występujących w jednostce gospodarczej tj. procesów zaopatrzenia, produkcji, zbytu i finansowania. Rachunkowość posługuje się miernikiem pieniężnym i w pieniądzu wyraża przebieg zjawisk gospodarczych.

Zatem rachunkowość zajmuje się liczbowym ujęciem i interpretacją – dla celów poznawczych i decyzyjnych – zjawisk i procesów zachodzących w jednostkach gospodarczych.

Omawiając pojęcie rachunkowości należy również zwrócić uwagę na zakres rachunkowości i jej elementy składowe:

 1. Księgowość to podstawowy element rachunkowości. Stanowi ona jej część rejestracyjną (ewidencyjną), której efektem jest odzwierciedlenie zmian w majątku i jego stanów, źródeł pochodzenia majątku oraz efektów działalności jednostki gospodarczej. Księgowość stanowi tym samym prowadzenie ksiąg rachunkowych. Mianem tym określa się również służbę organizacyjną jednostki gospodarczej zajmującą się prowadzeniem tychże ksiąg.
 2. Rachunek kosztów to następny element rachunkowości. Obejmuje on ewidencję, kalkulację, analizę i planowanie kosztów. Służy do oceny do oceny sytuacji w zakresie ponoszenia kosztów, ich kontroli i podejmowania decyzji gospodarczych. Dołączane do rachunku kosztów elementy planowania i zarządzania finansami powodują, iż ta część rachunkowości jest coraz częściej traktowana jako odrębny element rachunkowości.
 3. Sprawozdawczość finansowa jest elementem rachunkowości zintegrowanym z księgowością, a także rachunkiem kosztów. Jest ona zestawieniem informacji charakteryzujących stan majątkowy i sytuację finansową oraz efekty działalności jednostki gospodarczej sporządzonym na określony moment i w określonej formie. Zasadniczo sprawozdanie finansowe jest sporządzane na koniec roku obrotowego.

Rachunkowość w Polsce jest prowadzona według zasad wzorowanych na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Dyrektywach EWG zawartych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591).

W ustawie tej zawarto przepisy składające się na sposób prowadzenia rachunkowości, a mianowicie:

 • opis przyjętych zasad rachunkowości,
 • sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • zasady dokonywania inwentaryzacji,
 • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, i inne.

Wskaźniki efektywności BGŻ S.A.

Wskaźniki efektywności BGŻ S.A. – wskaźnik zwrotu z aktywów netto (ROA) i wskaźnik zwrotu z kapitału netto (ROE) przedstawiono na wykresach.

Wykres 10. Wskaźnik efektywności ROA BGŻ S.A. w latach 1997 – 2001

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportów rocznych BGŻ S.A. 1997 – 2001 oraz danych zawartych w raportach NBP Sytuacja finansowa banków z lat 1999 – 200

Wykres 11. Wskaźnik efektywności ROE BGŻ S.A. w latach 1997 – 2001

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportów rocznych BGŻ S.A. z lat 1997 – 2001 oraz danych zawartych w raportach NBP z lat 1999 – 2001 Sytuacja finansowa banków

Z danych przedstawionych na wykresach wynika, że w roku 1997 wskaźnik rentowności ROA Banku był wyższy od przeciętnego dla sektora bankowego o 1,7 pp, ROE o 1,4 pp, natomiast w roku 1998 wskaźnik ROA wyższy był o 1,0 pp, ROE o 9,2pp. Wskaźnik ROA BGŻ S.A. wynosił w roku 1998 1,7%, połowa banków komercyjnych osiągnęła ROA wyższy niż 1,35%, a 25 banków powyżej 2%.W roku 1999 poziom ROA wyższy był od przeciętnego dla banków komercyjnych o 1,3 pp i wynosił 2,3%, podczas gdy połowa banków charakteryzowała się ROA nie większym niż 0,82%, natomiast ROA powyżej 2% osiągnęło 11 banków. Poziom ROE Banku wyższy był od przeciętnego dla banków komercyjnych o 21,4 pp. Zwrotem z kapitału wyższym od wskaźnika średniej rocznej inflacji (9,8%) wykazały się 43 banki komercyjne W latach 2000 – 2001 sytuacja zmieniła się – w roku 2000 poziom ROA Banku był niższy od przeciętnego w sektorze banków komercyjnych o 4,0 pp, w roku 2001 natomiast o 5,4 pp. W roku 2000 zaledwie 27 banków (wobec 43 przed rokiem) osiągnęło zwrot z kapitału wyższy od stopy inflacji (8,5%). W roku 2001 na skutek niskiej dynamiki wyniku finansowego obniżyły się wszystkie przeciętne wskaźniki efektywności banków komercyjnych.

Plan zarządzania wspólnotą mieszkaniową. Ustalenie stopy dyskonta

Przed przystąpieniem do przedstawienia dwóch możliwych wariantów postępowania dla nieruchomości – zachowawczego i rozwojowego należy ustalić stopę dyskonta, która umożliwia porównanie wyniku gotówkowego brutto w kolejnych latach analizy. Wyraża ona koszt kapitału zaangażowanego w dane przedsięwzięcie oraz towarzyszące mu ryzyko. Jest to newralgiczny element w ocenie efektywności inwestycji, gdyż wyznaczenie stopy dyskonta jest obarczone subiektywizmem i możliwością popełnienia błędu, bowiem przyjmuje się jako podstawę obliczeń dane dnia dzisiejszego, a te w przyszłości mogą ulec zmianie.

Stopę dyskonta można obliczyć z zależności:

r = rb x ro

gdzie: rb – stopa zwrotu z inwestycji wolna od ryzyka

ro – ryzyko związane ze specyfiką danej inwestycji przy czym:

rb= {(1 + stopa nominalna oprocentowania depozytów bankowych) / (1 + stopa inflacji)} -1

Stopa nominalna oprocentowania depozytów bankowych powstaje jako średnia z różnych stóp przyjmowanych przesz banki; dla celów analizy przyjmuje się następujące podstawowe stopy bankowe:

 • stopa lokat terminowych na poziomie 4,65%
 • oprocentowanie bonów skarbowych na poziomie 4,25%
 • stopa kredytów bankowych na poziomie 7,75%
 • stopa redyskonta weksli na poziomie 5,25%
 • kredyt lombardowy na poziomie 6,25%

(4,65% + 4,25% + 7,75% + 5,25% + 6,25% ) / 5 = 5,63%

Stopa inflacji wynosi 1,4% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Ustalenie stopy zwrotu z inwestycji wolnej od ryzyka: rb = {( 1 + 0,056) / (1 + 0,014)} – 1 = 0,041

Ustalenie stopy ryzyka związanej ze specyfiką danej inwestycji – ro ro = rr x ri

gdzie: rr – ryzyko inwestowania ri – ryzyko indywidualne

Wagi dla ryzyka inwestowania w zależności od użytego przybierają następujące wartości:

1,2; 1,5; 2,0

(1,2 – ryzyko najmniejsze, 2,0 – inwestycja obarczona dużym ryzykiem)

Wagi dla ryzyka indywidualnego związanego z przedsięwzięciem określa inwestor:

1,1; 1,3; 1,5

Przyjmuje się dla poniższej inwestycji najmniejsze wartości wag: ro = 1,2 x 1,1 = 1,32

Z powyższych obliczeń wynika, że: r = 0,041 x 1,32 = 0,054

Przyjmuje się stopę dyskontową w wysokości 5%.

Plan zarządzania wspólnotą mieszkaniową. Określenie wartości nieruchomości

Dla nieruchomości nie był sporządzany do dnia dzisiejszego operat szacunkowy przez rzeczoznawcę majątkowego. Wartość odtworzeni owa budynków przyjęta do ubezpieczenia zawieranego w kwietniu 2005r. wynosiła 6 144 000,00zł /za podstawę wyliczenia przyjęto wskaźnik wartości odtworzeniowej ogłaszany przez wojewodę Małopolskiego za I kwartał 2005 minus 10%/. Wartość urządzeń kotłowni przyjęto na 200 000,00zł, co daje w sumie kwotę 6 344 000,00zł. Z kolei mnożąc powierzchnię mieszkań: 1851,1 x cena do uzyskania przy sprzedaży 1m2 mieszkania: 4500,00zł otrzymuje się kwotę 8 329 950,00zł + kwota możliwa do uzyskania ze sprzedaży 15 garaży pod budynkiem : 345 000,00zł = 8 329 950,00zł. Różnica pomiędzy tymi dwoma wynikami to cena 17,24 arowej działki w centrum Bronowic oraz wyznacznik atrakcyjności lokalizacji nieruchomości.

Plan zarządzania wspólnotą mieszkaniową. Analiza wpływów i wydatków

Właściciele lokali w budynkach przy ul. … nr 3,5,7 w Krakowie wnoszą zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną ustalane w oparciu o plany gospodarcze rokrocznie zatwierdzane uchwałą Wspólnoty Mieszkańców.

Zestawienie wpływów i wydatków za rok 2013

Lp.                                              POZYCJA KWOTA W PLN
Saldo

2012r.

Wpływy Wydatki Różnica
1. Zaliczka na koszty zarządu nieruchomością wspólną w tym:

Administracja

Księgowość

eksploatacja budynków, przeglądy obowiązkowe kotłownia – stała obsługa i konserwacja energia elektryczna w częściach wspólnych utrzymanie czystości w budynkach i na posesji wywóz nieczystości stałych

455,51

0

-2616,93

453,11

467,49

0

245,88

-994,94

9600

2400

7200

5439,48

7432,8

6200

6345

44617,28

9387,12

2400

7294,27

2413,42

8157,95

6200

6279,32

42132,08

668,39

0

-2711,2

3479,17

-257,66

0

311,56

1490,26

2. Fundusz remontowy 16 087,18 11093,76 1516,19 25664,75

Zestawienie wpływów i wydatków za rok 2014 (rok zerowy do analizy)

Lp.                                              POZYCJA KWOTA W PLN
Saldo

2013r.

Wpływy Wydatki Różnica
1. Zaliczka na koszty zarządu nieruchomością wspólną w tym:

Administracja

Księgowość

eksploatacja budynków, przeglądy obowiązkowe kotłownia – stała obsługa i konserwacja energia elektryczna w częściach wspólnych utrzymanie czystości w budynkach i na posesji wywóz nieczystości stałych

668,39

0

-2711,2

3479,17

-257,66

0

311,56

1490,26

9575,88

2800

8640,24

3893,2

8840,34

6300

6050

46099,66

10180,44

2800

9735,46

2437,84

8298,45

6300

6169,32

45921,51

63,83

0

-3806,42

4934,53

284.23      0

192.24

1668,41

2. Fundusz remontowy 25 664,75 12480,48 5136 33009,23

W obu przedstawionych okresach rozliczenie zimnej i ciepłej wody użytkowej /wraz z kosztem gazu użytego do podgrzania wody/ następowało na bieżąco według zużycia licznikowego wody w cyklu kwartalnym. Koszt centralnego ogrzewania /gazu/ rozliczany był po zakończeniu sezonu grzewczego. Taka forma rozliczeń została przyjęta uchwałą wspólnoty od początku jej funkcjonowania. Również zgodnie z uchwałą wspólnoty, nadwyżka wpływów nad wydatkami zwiększa wpływy lat następnych /patrz : saldo roku 2012 i 2013/. Środki zgromadzone na funduszu remontowym zostaną wykorzystane na planowane remonty i inwestycje w latach następnych.

Plan zarządzania wspólnotą mieszkaniową. Wstęp

Poniższe opracowanie zostało sporządzone w odpowiedzi na oczekiwania Właścicieli nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. … nr 3,5,7.

W siódmym roku istnienia Wspólnoty Mieszkańców pojawiło się naturalne pytanie o koncepcję dalszych działań związanych z funkcjonowaniem nieruchomości. Mieszkańcy budynków znają się, Zarząd Wspólnoty okrzepł w pełnieniu swoich funkcji i wolą większości Właścicieli zadowolonych ze swojej inwestycji i z miejsca zamieszkania jest dbałość o budynki i zabezpieczenie ich przed zniszczeniem. Tylko bowiem w ten sposób możliwym staje się utrzymanie i podniesienie komfortu życia oraz ochrona kapitału zainwestowanego w zakup mieszkania.

Podstawowym celem niniejszego planu zarządzania jest więc przedstawienie możliwości rozwojowych analizowanej nieruchomości, a także wskazanie strategii działania mającego na celu podniesienie atrakcyjności nieruchomości pod względem użytkowym i technicznym. Zaproponowany w nim wariant rozwojowy nieruchomości wskaże kierunki działań w zakresie poprawnego funkcjonowania nieruchomości, a także drogi pozyskiwania przez Wspólnotę dodatkowych przychodów, mogących wraz z innymi środkami, służyć podnoszeniu atrakcyjności budynków. Analiza finansowa określi pułap zaangażowania kapitału w inwestycje bezpieczny dla Wspólnoty; pozwoli na racjonalne gospodarowanie środkami.

Plan zarządzania, czytany przez Właścicieli lokali mieszkalnych spełni rolę poznawczą dotyczącą całej nieruchomości, a ta wiedza na pewno zaprocentuje na najbliższych spotkaniach i zebraniach Wspólnoty.

Plan finansowy w biznesplanie

Prognozę finansową w okresach kwartalnych przedstawiono poniżej. Plany obejmują okres od 30.06.1999 do 30.06.2001 ponieważ w tym okresie Spółka będzie wchodziła na rynek. Swoją pozycję lidera chce osiągnąć w połowie 2001 roku.

Rachunek zysków i strat oraz bilans Spółki Krakzell

Tabela 6. Rachunek zysków i strat

  XII ’99 VI ’00 XII ’00 VI ’01
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY i ZRÓWNANE 187.00 449.30 1 34.80 126.50
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 95.20 430.50 86.10 112.00
Amortyzacja 8.60 15.40 -3.60 2.20
Pozostałe koszty rodzajowe 186.60   89.70 109.80
ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY -8.20 18.80 48.70 14.50
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 0.00 4.50 -4.50 0.00
Sprzedaż składników majątku trwałego 0.00 4.50 -4.50 0.00
Dotacje 0.00 0.00 0.00 0.00
Pozostałe przychody operacyjne 0.00 0.00 0.00 0.00
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 0.00 0.00 0.00 0.00
Wart. Sprzed. Składników majątku trwałego 0.00 0.00 0.00 0.00
Pozostałe koszty operacyjne 0.00 0.00 0.00 0.00
ZYSK/STRATA NA DZIAŁALN.OPERACYJNEJ -8.20 23.30 44.20 1 4.50
PRZYCHODY FINANSOWE 0.90 3.00 -3.00 0.00
Dywidendy z tytułu udziałów 0.00 0.00 0.00 0.00
Odsetki uzyskane 0.00 0.00 0.00 0.00
Pozostałe 0.90 3.00 -3.00 0.00
KOSZTY FINANSOWE 9.40 1 8.50 -0.50 4.00
Odpisy aktualizacji wartości m. finansowego Majątku trwał. Oraz krótko term. pap. Wart. 0.00 0.00 0.00 0.00
Odsetki do zapłacenia 0.00 0.00 0.00 0.00
Pozostałe 9.40 1 8.50 -0.50 4.00
ZYSK/STRATA NA DZIAŁALN.GOSPODARCZEJ -16.70 7.80 41.70 1 0.50
ZYSKI NADZWYCZAJNE 0.00 0.00 0.00 0.00
STRATY NADZWYCZAJNE 0.00 0.00 0.00 0.00
ZYSK/STRATA BRUTTO -16.70 7.80 41.70 1 0.50
OBOWIĄZK.OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 0.00 2.60 12.40 3.20
Podatek dochodowy 0.00 2.60 12.40 3.20
Inne obowiązkowe obciążenia 0.00 0.00 0.00 0.00
-16.70             5.20         29.30           7.30
ZYSK/STRATA NETTO

W pierwszym okresie Spółka poniosła straty – było to związane z zakupem dodatkowych maszyn wykonanych na indywidualne zamówienie(szlifierka płaszczyznowa, wiertarka przestawna) oraz suszarni na fale elektromagnetyczne.

W następnych okresach przewiduje się, że firma będzie przynosiła zysk (większy zawsze w drugiej roku co związane jest z okresem świątecznym). Będzie też w stanie spłacić zaciągnięty kredyt do końca 2000 roku.

Wybrane wskaźniki

  XII ’99 VI ’00 XII ’00 VI ’01
Wskaźnik płynności bieżącej 1.49 1 .24 2.93 7.34
Wskaźnik płynności szybkiej 1.07 0.68 1 .61 4.30
Wskaźnik zadłużenia aktywów 61.21 60.36 37.73 26.44
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 51.81 44.84 27.36 24.88
Wskaźnik cyklu należności 29.84 1 2.74 45.73 50.51
Wskaźnik cyklu zobowiązań 54.04 1 8.56 75.47 26.68
Wskaźnik cyklu zapasów 22.36 8.32 57.49 44.20
Wskaźnik rentowności netto -8.93 1.16 21 .74 5.77
Wskaźnik rentowności kapitału własnego -43.26 11 .66 40.08 9.08

Spółka przez całym planowanym okresie zachowa swoją płynność finansową czyli będzie mogła spłacać swoje zaległości.Zmniejszać się będzie procent aktywów finansowanych z kapitału obcego(kredytu), a tym samym zobowiązania długoterminowe.

W pierwszych trzech okresach ściągalność należności jest dłuższa niż termin spłaty należności. Wynika to z tego, że w celu pozyskania odbiorców firma część towaru będzie oddawała sklepom w komis.

Początkowo sprzedaż nie będzie przynosić zysków ponieważ jako nowy produkt musi dopiero zostać zauważony przez klientów.

Podsumowując:Jak wynika ze sporządzonych prognoz Spółka Krakzell ma duże szanse na osiągnięcie sukcesu. Dodatkowym atutem jest dobra orientacja w branży, wykwalifikowani pracownicy, a przede wszystkim coraz większy popyt na zabawki drewniane, ekologiczne.