Miesięczne archiwum: Grudzień 2013

Syntetyczne zestawienie wskaźników płynności finansowej

Tabela 4. Syntetyczne zestawienie wskaźników płynności finansowej.

Podstawowe wskaźniki płynności   finansowej

L.p.

NAZWA

POSTAĆ

1.

wskaźnik płynności finansowej

środki   pieniężne

zobowiązania   bieżące

2.

wskaźnik płynności finansowej

płynne   środki obrotowe

zobowiązania   bieżące

3.

wskaźnik płynności finansowej

środki   obrotowe bieżące ogółem zobowiązania ogólne

Wskaźniki pomocnicze stosowane   w analizie kapitału obrotowego

1.

kapitał obrotowy w dniach obrotu

kapitał   obrotowy x 360 dni

sprzedaż   netto

2.

wskaźnik cyklu zapasów w dniach

przeciętny   stan zapasów

sprzedaż   netto: 360 dni

3.

wskaźnik cyklu należności

przeciętny   stan należności

sprzedaż   netto: 360 dni

4.

okres płacenia zobowiązań w dniach

średni   stan zobowiązań x 360 dni sprzedaż   netto

5.

cykl środków pieniężnych

obrót   zapasami w dniach + okres ściągania należności – okres płacenia zobowiązań

[źródło: opracowanie własne na podstawie M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa 1993]